Các sản phẩm chậu đá

Chậu rửa chén bằng đá nhân tạo 1 hố - ZC048
720 x 480 x 22 cm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố 1 cánh - ZC043
765 x 440 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố lệch - ZC040
795 x 475 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố đều - ZC039
915 x 480 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố lớn - ZC038
720 x 480 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 2 hố - ZC033
830 x 500 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hộc - ZC019
490 x 530 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố lớn - ZC037
800 x 500 x 220 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 3 hố 1 cánh - ZC035
1150 x 485 x 200 mm
Chậu rửa chén đá nhân tạo 1 hố 1 cánh - ZC034
890 x 495 x 200 mm
Chậu rửa chén bằng đá 2 hộc 1 cánh - ZC020
1000 x 480 x 230 mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)
Comodo SSL