Các sản phẩm bồn tắm góc

Bồn tắm góc massage 1m4 - BT1216
1400 x 1400 x 550 mm
Bồn tắm góc massage chất liệu Acrylic - BT1215
1300 x 1300 x 500 mm
Bồn tắm góc massage chất liệu acrylic - BT1195
1200x1200x500mm
Bồn tắm góc massage chất liệu acrylic - BT1201
1200x1200x500mm
Bồn tắm góc massage chất liệu acrylic - BT1196
1400x1400x500mm
Nhấn để gọi (0376 642 310)